تئوری آزمایش 
از واکنش اسیدهای چرب منوکربوکسیلیک با گلیسیرین ، تولید گلیسیرید می‌گردد که نوع جامد را چربی و مایع را روغن می‌نامند. فرمول کلی اسیدهای چرب منوکربوکسیلیک را با RCOOH و گلیسیرین را نیز با فرمول تفسیری 3(C3H5(OH و واکنش آنها با هم ، تولید گلیسرید از اسید چرب می‌کند و گلیسیرین یک واکنش استری شدن است.

چربی‌ها و روغن‌ها در آب ، نامحلول اما در حلال‌هایی مانند بنزن ، نفت سفید ، دی‌سولفید کربن ، تترا کلرید کربن بخوبی حل می‌گردد. چربی‌ها و روغن‌ها در حرارت‌های بالا ساختار آنها در هم ریخته و تولید ذرات کربن نموده که باعث ایجاد رنگ سیاه در مایع روغن یا چربی بکار رفته ، می‌شوند. 
صابون‌ها که به دو شکل مایع و جامد تهیه می‌شوند، نمکهای پتاسیم یا سدیم اسیدهای چرب منوکربوکسیلیک هستند. فرمول کلی صابون مایع R-COOK و صابون جامد R-COONaمی‌باشد. 

شرح آزمایش:

12گرم روغن مایع را برداشته و درون یك بشر 200میلی لیتری می ریزیم و سپس درون یك بالن ژوژه 5گرم  را در 15 میلی لیتر آب به اضافه 10 میلی لیتر اتانول حل می كنیم و به بشر محتوی روغن می افزائیم .

سپس در این لحظه بشر را درون یك حمام آب گرم به مدت زمان 20 الی 30 دقیقه می گذاریم تا روغن درون محلول اتانول و آب و هیدروكسید سدیم حل شود.

بعد از گذشت این مدت زمان بشر را از حمام آب گرم بیرون می آوریم و آن را مشاهده می كنیم تا ببینیم كه آیا روغن درون محلول فوق حل شده است یا نه؟

در این هنگام كه روغن درون حمام آب گرم است ، مقدار 50 گرم را درون 150 میلی لیتر آب حل می كنیم .

بعد از اینكه بشر حاوی روغن است را بیرون آوردیم محلول اشباع شده را به آن می افزائیم.

بعد از چند لحظه كوتاه كه مقداری رسوب در محلول ظاهر شد محلول را توسط یك كاغذ صافی صاف می كنیم .

كاغذ صافی را در یك محیط قرار می دهیم تا رسوب درون آن خشك شود ، سپس حجم بدست آمده را اندازه گیری می كنیم و مقدار آن را گزارش می كنیم. مقدار بدست آمده رسوب صابون 10.35 گرم می باشد.(بدون احتساب كاغذ صافی) 


نتیجه آزمایش

این واکنش ، همان واکنش صنعتی و طریقه صنعتی تولید صابون جامد است. صابون ، طبق واکنش زیر تولید می‌گردد.(مواد اولیه ، تحت تاثیر حرارت ، هیدرولیز می‌شوند.)


R-COO)3C3H5 + 3NaOH → C3H5(OH)3 + 3R-COONa)


واکنش بالا را هیدرولیز قلیایی (صابون شدن) نامند که درنتیجه ، تولید گلیسیرین و صابون می‌شود

هدف آزمایش

بررسی واکنشهای تهیه صابون با استفاده از چربی‌ها و بررسی خواص چربی‌ها 

تهیه صابون

عمل هیدرولیز چربی یا روغن را اصطلاحا صابونی كردن می نامند. برای این كار ، چربی را با محلول حرارت می دهند. در نتیجه گلیسرین و مخلوطی از نمك سدیم اسید های چرب حل می شوند.

مولكول صابون دارای یك سر قطبی است كه در آب حل می شود و سر دیگر آن یك دنباله طویل هیدروكربن است كه در روغن محلول است و این عامل باعث می شود تا مثل یك واسطه چربی ها را در آب حل كند.

در صابون ابتدا یون هیدروكسید به عنوان نوكلئوفیل (هسته دوست) به كربن گروه كربنیل حمله كرده پس از خارج شدن یك مولكول الكل ، آنیون اسید بصورت هیبرید ، پایدار می گردد.