پلاتین
ایریدیم → پلاتین ← طلا

Pd

Pt

Ds
78Pt
جدول تناوبی





ویژگی‌های کلی
نام, نماد, عدد
پلاتین, Pt, 78
تلفظ به انگلیسی
/ˈplæt.n.əm/
or /ˈplæt.nəm/

نام گروهی برای عناصر مشابه فلزات واسطه

گروه، تناوب، بلوک
۱۰, ۶, d

جرم اتمی استاندارد
195.084 g•mol−۱

آرایش الکترونی
[Xe] 4f14 5d9 6s1

الکترون به لایه
2, 8, 18, 32, 17, 1 (تصویر)

ویژگی‌های فیزیکی
حالت
جامد

چگالی (نزدیک به r.t.)
21.45 g•cm−۳
چگالی مایع در m.p.
19.77 g•cm−۳
نقطه ذوب
2041.4 K1768.3 ° ,C3214.9 ° ,F

نقطه جوش
4098 K3825 ° ,C6917 ° ,F

گرمای هم‌جوشی
22.17 kJ•mol−1

گرمای تبخیر
469 kJ•mol−1

ظرفیت گرمایی
25.86 J•mol−۱•K−۱
فشار بخار

فشار (پاسکال) ۱ ۱۰ ۱۰۰ ۱k ۱۰k ۱۰۰k
دما (کلوین) 2330 (2550) 2815 3143 3556 4094

ویژگی‌های اتمی
وضعیت اکسید شدن
6, 5, 4, 3 , 2, 1, -1, -2
(mildly basic oxide)

الکترونگاتیوی
2.28 (مقیاس پاولینگ)
انرژی‌های یونیزه شدن
1st: 870 kJ•mol−1

2nd: 1791 kJ•mol−1
شعاع اتمی
139 pm

شعاع کووالانسی
136±5 pm
شعاع واندروالانسی
175 pm
متفرقه
ساختار کریستالی
face-centered cubic
مغناطیس
paramagnetic

مقاومت الکتریکی
(20 °C) 105 nΩ•m
رسانایی گرمایی
(300 K) 71.6 W•m−1•K−1
انبساط گرمایی
(25 °C) 8.8 µm•m−1•K−1
استحکام کششی
125-240 MPa
مدول یانگ
168 GPa
مدول شیر
61 GPa
مدول باک
230 GPa
نسبت پواسون
0.38
سختی موس
4–4.5
سختی ویکر
549 MPa
سختی برینل
392 MPa
عدد کاس
7440-06-4
پایدارترین ایزوتوپ‌ها
مقاله اصلی ایزوتوپ‌های پلاتین

iso
NA
نیمه عمر
DM
DE (MeV)
DP

190Pt 0.014% 6.5×1011 y
α
3.18 186Os

192Pt 0.782% 192Pt ایزوتوپ پایدار است که 114 نوترون داردs

193Pt syn
50 y
ε
? 193Ir

194Pt 32.967% 194Pt ایزوتوپ پایدار است که 116 نوترون داردs

195Pt 33.832% 195Pt ایزوتوپ پایدار است که 117 نوترون داردs

196Pt 25.242% 196Pt ایزوتوپ پایدار است که 118 نوترون داردs

198Pt 7.163% 198Pt ایزوتوپ پایدار است که 120 نوترون داردs




برای دیگر کاربردها، پلاتین (ابهام‌زدایی) را ببینید.

عنصر پلاتین
پلاتین یکی از عنصرهای شیمیایی و از فلزات است. عدد اتمی آن ۷۸ و نشانه اختصاری آن Pt است.
از برخی از ترکیب‌های پلاتین برای درمان سرطان استفاده می‌شود. پلاتین به عنوان فلز خطر جدی برای انسان ندارد، اما نمک‌های پلاتین خطراتی از قبیل دگرگونی ژنتیکی، سرطان، حساسیت‌های پوستی، تخریب ارگانهای بدن مانند معده، کلیه و مغز استخوان و سیستم شنوایی دارد.[۱]