نام:

گلیسرین

Glycerin

نام دیگر:

گلیسرول

Glycerol

شکل مولکول:

 

فرمول مولکولی:

C3H8O3

جرم مولکولی (گرم بر مول):

 

نقطه ذوب (درجه سانتیگراد):

-10

درجه احتراق (درجه سانتیگراد):

 

چگالی (گرم بر سانتیمتر مکعب):

1.23

حالت:

مایع

رنگ:

بدون رنگ

pH:

~5

حلالیت در آب (گرم بر لیتر در 20درجه سانتیگراد):

Soluble

خطرات: