نام:

سیکلوهگزانون

Cyclohexanone

نام دیگر:

 

شکل مولکول:

 

فرمول مولکولی:

C6H10O

جرم مولکولی (گرم بر مول):

98.15

نقطه ذوب (درجه سانتیگراد):

31

درجه احتراق (درجه سانتیگراد):

430

چگالی (گرم بر سانتیمتر مکعب):

0.95

حالت:

مایع

رنگ:

بدون رنگ

pH:

 

حلالیت در آب (گرم بر لیتر در 20درجه سانتیگراد):

95

خطرات:

آتشگیر،  مضر