كیفیت آب،  تعیین رنگ - روش آزمون

    

 

     هدف ودامنه كاربرد

هدف از تدوین این استانداردآزمایش وتعیین رنگ آب می باشد.این استاندارد درمورد انواع آبها شامل منابع آب زیرزمینی، آب آشامیدنی وآبهایی با مصارف خانگی وشهری ، آبهای كشاورزی وپسآب حاصل از تصفیه فاضلاب شهری كاربرددارد.

این استاندارد رنگ ظاهری ورنگ واقعی نمونه های آب را تعیین می كند.

تعیین رنگ ظاهری (روش چشمی) :در این روش با مشاهده نمونه های آب رنگ ظاهری آب گزارش می شود كه در عملیات میدانی كاربرد دارد.

تعیین رنگ واقعی :تعیین رنگ واقعی توسط دو روش زیر انجام می گیرد

روش اول :تعیین رنگ واقعی در آب بوسیله به كاربردن  ابزار نور سنجی است كه برای انواع آبهاباغلظت پائین رنگ كاربرد دارد.

روش دوم  :تعیین رنگ واقعی  به وسیله مقایسه نمونه مورد آزمون با محلولهای استاندارد هگزاكلروپلاتین است كه برای انواع آبها كاربرد دارد.

اصطلاحات و تعاریف

دراین استاندارد اصطلاحات و/ یا واژه ها با تعاریف زیر به كار می رود :

2-1        رنگ آب 1

خاصیت نوری كه موجب تغییر تركیب طیف نور عبوری از محلول می شود.

2-2       رنگ ظاهری آب 2

رنگی كه در نتیجه وجود مواد محلول ومعلق در انواع آب ایجاد شده وبدون عملیات صاف كردن یا سانتریفوژ تعیین می گردد.

2-3        رنگ واقعی آب 1

رنگی كه در اثر مواد محلول در آب ایجاد شده وپس از صاف كردن نمونه آب با صافیهای غشائی با  منافذی به قطرµm  45/0تعیین می گردد.

     فام رنگ 2

منظور ته رنگ مشاهده شده درنمونه ها می باشد