ویژگیهای آب آشامیدنی

  1- هدف و دامنه كاربرد

 هدف از ارائه این استاندارد تعیین ویژگیهای مورد نیاز آبی است كه بمصرف آشامیدن میرسد .

  2- اصطلاحات و تعاریف

 2-1- آب آشامیدنی : آب گوارائی است كه عوامل فیزیكی , شیمیائی و بیولوژیكی آن در حدی باشد كه مصرف آن عارضه سوئی در كوتاه مدت و یا دراز مدت در انسان ایجاد نكند .

  4- ویژگیها

 4-2- ویژگیهای فیزیكی آب : ویژگیهای فیزیكی آب باید با مشخصات داده شده در جدول شماره یك مطابقت كند .


 


(*) در صورت موجود بودن آهن تا میزان حداكثر 0/3  4-3- ویژگیهای شیمیائی آب

 4-3-1- مواد شیمیائی سمی : گروهی از مواد شیمیائی در صورتیكه با غلظت بیشتر از حدود مجاز در آب آشامیدنی موجود باشد , امكان بخطر انداختن سلامت مصرف كننده را دارد . این مقادیر كه بر مبنأ متوسط مصرف روزانه 2/5 لیتر آب برای یك انسان 70 كیلوگرمی در نظر گرفته میشود در جدول شماره سه بیان میگردد .