نام آزمایش : سختی كل T.H

نوع آزمایش :  تیتراسیون رنگ سنجی

ابزار مورد نیاز :

                       ارلن مایر 250cc پیپت (5ML , 1ML , 25ML)

 

تجهیزات مورد نیاز :

                                بورت اتوماتیك ترازو دیجیتال

 

مواد مورد نیاز آزمون :

                                   پودر اریو كرم بلك تی محلول EDTA  - تامپون PH = 10 NaOH آب مقطر

 

 

روش کار :

-        تهیه محلول ها :

1.        محلول EDTA :

                                                                            37.3g پودر EDTA + 4g NaOH را به حجم 1000cc می رسانیم .

                                                                            سپس از محلول به دست آمده مقدار 250cc را به حجم 1000cc رسانیده .

                                                                            محلول به دست آمده EDTA    می باشد .

2.        محلول اریو كرم بلك تی:    

                                      100g NACL را از الك یك میلی متری عبور داده سپس با نیم گرم پودر اریو كرم بلك تی مخلوط می كنیم .

3.       محلول تامپون :

                        70g كلرور آمونیوم + 570cc آمونیاك  به حجم 100cc می رسانیم .

 

                                       

-        مراحل انجام آزمایش :

1.        25ml نمونه را در ارلن 250ml ریخته

2.        مقدار كمی پودر اریو كرم بلك تی (بین 0.2 تا 0.3 گرم) را اضافه می كنیم.

3.       2ml تامپون PH =10 اضافه می كنیم تا رنگ محلول قرمز شود .

4.       سپس با محلول EDTA  تا پیدایش رنگ آبی تیتر می كنیم .

 

محاسبات :

                 هر میلی لیتر EDTA مصرفی معادل یك میلی اكی والانت ca+mg خنثی شده می باشد .

25cc  نمونه  * EDTA مقدار مصرفی محلول