نام آزمایش : COD

نوع آزمایش : UV

ابزار مورد نیاز :

                      پیپت   لوله كوارتز كه مخصوص دستگاه هضم(UV-Digester)است  بالن 100 ML

 

تجهیزات مورد نیاز :

                                اسپكتروفتومتر DR2500 UV Digester  

مواد مورد نیاز آزمون :

                                   سولفات جیوه دی كرومات پتاسیم اسید سولفوریك غلیظ سولفات نقره

روش کار :

-        تهیه محلول ها :                                                         

1.        H2SO4 حاوی سولفات نقره : 10g سولفات نقره را رد یك لیتر H2SO4 حل كنید .

2.        12.259 گرم دی كرومات پتاسیم را در یك لیتر آب مقطر حل كنید .

3.       به محلول دی كرومات مقدار 0.12 گرم اسید سولفوریك اضافه كنید .

                                          

 

-        مراحل انجام آزمایش :

1.        6ml اسید سولفوریك حاوی سولفات نقره + 2ml محلول دی كرومات + 4ml نمونه + 0.08g سولفات جیوه

2.        موارد بالا را به مدت 90 دقیقه در UV Digester  می گذاریم تا هضم شود .

3.       سپس با دستگاه اسپكترو فتومتر DR2500 قرائت شود .

 

محاسبات :

                 محاسبات توسط خود نرم افزار صورت می گیرد .

 

نتیجه به دست آمده از روش فوق در حد ppm با نتیجه كسب شده از روش استاندارد ملی به شماره  ؟؟؟ مطابقت دارد .