نام آزمایش : اندازه گیری یون كربنات و بی كربنات

نوع آزمایش : شیمیایی

ابزار مورد نیاز :

                        ارلن مایر 250 سی سی پیپت 1 یا 5 سی سی- بالن ژوژه 100ml

تجهیزات مورد نیاز :

                               بورت اتوماتیك

   

مواد مورد نیاز آزمون :

                                     معرف كرومات پتاسیم محلول نیترات نقره 0.025 نرمال محلول كلرور پتاسیم 0.01 نرمال

 

 

روش کار :

-        تهیه محلول ها :                                                         

1.        تهیه اسید سولفوریك0.025 نرمال  :

                                                        كه با توجه به جرم مولكولی و دانسیته و درصد وزنی اسید غلیظ 96% این اسید سولفوریك 0.025 نرمال را بدست آورده .

2.        معرف فنل فتالئین :

                               مقدار    1g فنل فتالئین را توزین كرده در بالن 100ml بریزید سپس آنرا در الكل اتیلیك 96% حل نمایید و به حجم برسانید .

3.       متیل اورانژ :

                   مقدار 0.01g متیل اورانژ را توزین كرده در بالن ژوژه 100ml بریزید بعد از حل شدن در آب مقطر به حجم برسانید .

 

 

-        مراحل انجام آزمایش

در صورت بالا بودن PH بیشتر از 8.3 مقدار 5 میلی لیتر از عصاره اشباع را در ارلن مایر 250ml بریزید یك تا دو قطره فنل فتالئین به آن بیفزایید رنگ عصاره صورتی رنگ می باشد سپس با تیتر كردن توسط اسید سولفوریك 0.025 نرمال رنگ صورتی از بین رفته و بی رنگ  می شود سپس مقدار چهار قطره متیل اورانژ اضافه سپس با اسید سولفوریك 0.025 نرمال تیتر نمایید تارنگ عصاره از زرد به نارنجی تبدیل شود .

محاسبات :

                  وقتی هم كربنات و هم بی كربنات داشته باشیم :

meq/lit Co32- =  

meq/lit Co32- = حجم مصرفی  H2so42- * 8

meq/lit HCo3- =