نام آزمایش : اندازه گیری سدیم وپتاسیم بااستفاده از فلیم فتومتر 

نوع آزمایش : شیمیایی

ابزار مورد نیاز :

                         بشر 10 سی سی ظرف مخصوص عصاره گیری  پتاس قیف كاغذ صافی

 

تجهیزات مورد نیاز :

                                فلیم فتومتر

 

مواد مورد نیاز آزمون :

                                    استات آمونیوم نرمال

روش کار :

-        تهیه محلول ها :     

1.        محلول استاندارد 1000ppm پتاسیم :

                                                          مقدار 1.9068 g كلرور پتاسیم (پودر كلرور پتاسیم قبل از توزین در 100 درجه سانتی گراد به مدت 2 ساعت در آون خشك گردد) را دقیقا توزین نموده در بالن ژوژه یك لیتری حل و به حجم برسانید از این محلول ، محلول های ثانویه استاندارد تهیه می گردد بدین ترتیب مقادیر 10،20،30،40،5 میلی لیتر از محلول 1000ppm پتاسیم را در بالن وژه یك لیتری به حجم برسانید (استانداردهای ثانویه باید با محلول عصاره گیرنده خاك به حجم رسانده شود) 

2.       محلول استاندارد 100meq/l سدیم :

                                                                                                          مقدار 5.845g كلرور سدیم (قبل از توزین اگر كلرور سدیم بصورت كلوخه است آنرا پودر تمایید ترجیحا در حرارت 400 الی 500 درجه سانتی گراد آنرا حرارت دهید) را دقیقا توزین در بالن ژوژه یك لیتری با آب مقطر به حجم برسانید از محلول اولیه استاندارد محلول های ثانویه را با دقت كامل تهیه نمایید بدینصورت كه با استفاده از بورت (بورت را با سولفوكرومیك بشویید و خشك نمایید) مقادیر 2.5,7.5,10,12.5,15,17.5,25ml از محلول 100meq/l را در بالن یك لیتری بریزید و با محلول عصاره گیرنده خاك به حجم برسانید این محلول ها شامل 0.25,0.5,0.75,1,1.25,1.5,1.75,2meq/l سدیم می باشد.

 

-        مراحل انجام آزمایش

اندازه گیری عنصر K+ وNa+ از طریق فلیم فتومتر :

بسته به میزان EC خاك میزان 5 سی سی برای خاك های شیرین و 1 سی سی برای خاكهای شور از عصاره گل اشباع برداشته آنرا زیر دستگاه فلیم فلیم فتومتر گذاشته این دستگاه قبلا با محلول های گفته شده كالیبره شده سپس اگر این عصاره به صورت  توسط دستگاه خوانده شد آنرا بر روی گراف كه قبلا تهیه شده می بریم و میزان قرائت دستگاه را بر حسب meq/l در می اوریم اگر احتیاج به رقت داشته باشد آنرا رقیق كرده سپس عدد خارج شده از گراف را در رقت مورد نظر ضرب مب كنیم .

محاسبات :

جهت K+ : Reading دستگاه   برروی نمودار  mg/lit (ppm) * رقت  حاصل  39  meq/lit

جهت Na+ : Reading دستگاه    بر روی نمودار meq/lit * رقت  meq/lit Na+