نام آزمایش : اندازه گیری Cl-

نوع آزمایش : شیمیایی

ابزار مورد نیاز :

                        ارلن مایر 250 سی سی پیپت 1 یا 5 سی سی- بالن ژوژه یك لیتری

تجهیزات مورد نیاز :

                               بورت اتوماتیك

   

مواد مورد نیاز آزمون :

                                     معرف كرومات پتاسیم محلول نیترات نقره 0.025 نرمال محلول كلرور پتاسیم 0.01 نرمال

 

 

روش کار :

-        تهیه محلول ها :                                                         

1.        محلول نیترات نقره 0.025 نرمال :

                                                      مقدار 4.2472g‌ نیترات نقره را دقیقا توزین نمایید و در بالن ژوژه بعد از حل شدن به حجم برسانید و با محلول كلرور پتاسیم 0.01 نرمال فاكتور آنرا تعیین نموده این محلول در ظرف تیره نگهداری شود .

2.        محلول كلرور پتاسیم 0.01 نرمال :

                                                      0.7456g كلرورپتاسیم را دقیقا توزین نمایید و در بالن یك لیتری ریخته بعد از حل شدن به حجم برسانید .

3.       محلول كرومات پتاسیم (K2cro4) :

                                                      پنج گرم كرومات پتاسیم را تقریبا در 75ml آب مقطر حل نمایید .

 

-        مراحل انجام آزمایش

2 سی سی یا بیشتر بسته به EC  خاك از عصاره خاك را در ارلن مایر 250 میلی لیتر بریزید 100ml آب مقطر اضافه نمایید PH محیط را بین 6 تا 7 تنظیم نمایید به ازاء هر 5ml عصاره یك قطره كرومات پتاسیم بیفزایید و با نیترات نقره تیتر نماییدتا با اولین قطره رنگ قرمز متمایل به قهوه ای (آجری) تشكیل گردد یك نمونه بلنك با نمونه عصاره تیتر كنید .

 

 

محاسبات :

meq/lit Cl- =