نام آزمایش : اندازه گیری Ca+Mg

نوع آزمایش : شیمیایی

ابزار مورد نیاز :

                         پیپت 2 و 5 سی سی ارلن مایر 250 سی سی

 

تجهیزات مورد نیاز :

                               بورت اتوماتیك

   

مواد مورد نیاز آزمون :

                                     معرف اریوكرم بلك تی محلول EDTA محلول بافر آمونیاكی

 

 

روش کار :

-        تهیه محلول ها :                                                         

1.        محلول EDTA :

                                                                           (اتیلن در آمین تترااستیك اسید)0.02 نرمال- مقدار 3.7225 گرم EDTA (وزن مولكولی372.254 ) و 0.039g كلرور منیزیم (Mgcl2 , 6H2o) را توزین نموده و در آب مقطر حل نمایید سپس در بالن ژوژه به حجم یك لیتر برسانید .

2.       محلول بافر آمونیاكی :

                                  67.5g كلرورآمونیوم (NH4cl) را توزین نموده در دویست میلی لیتر آب مقطر حل نمایید سپس 570ml محلول آمونیاك غلیظ (NH4oH) به آن اضافه و به حجم یك لیتر برسانید .

 

3.      معرف اریوكرم بلك تی(EBT):

                                              0.2g اریوكروم بلك تی را توزین در 50ml اتانول یا متانول 96% حل نمایید هر سه هفته یكبار محلول تازه تهیه گردد .

 

-        مراحل انجام آزمایش

                                   میزان 1 یا 5 سی سی از عصاره خاك با توجه به EC خاك را برداشته حجم را با آب مقطر به 100 سی سی می رسانیم اریو كروم بلك تی را به آن افزوده سپس بافر امونیاكی به میزان 2 سی سی به آن زده سپس با محلول EDTA آنرا تیتر كرده كه رنگ آبی آسمانی پایان تیتراسیون می باشد .

 

 

محاسبات :

Meq/lit(Ca2+ + Mg2+) =