وانادیم - Chromium - منیزیم

Cr
Mo

 

جدول کامل

عمومی

نام , علامت اختصاری , شماره

Chromium, Cr, 24

گروه شیمیایی

فلز انتقالی

گروه , تناوب , بلوک

6 , 4 , بلوک d

جرم حجمی , سختی

7140 kg/m3, 8.5

رنگ

نقره‌ای فلزی

خواص اتمی

وزن اتمی

51.9961 amu

شعاع اتمی calc.)

1 E-_ m

شعاع کووالانسی

127 pm

شعاع وندروالس

n/a pm

ساختار الکترونی

Ar]3d54s1]

-e بازای هر سطح انرژی

2, 8, 13, 1

درجه اکسیداسیون (اکسید)

6,3,2 (اسید قوی)

ساختار کریستالی

مکعبی, body centered

خواص فیزیکی

حالت ماده

جامد

نقطه ذوب

2130 K (3375 °F)

نقطه جوش

2945 K (4842 °F)

حجم مولی

7.23 scientific notation10-6 m3/mol

گرمای تبخیر

344.3 kJ/mol

گرمای هم‌جوشی

16.9 kJ/mol

فشار بخار

990 Pa at 2130 K

سرعت صوت

5940 m/s at 293.15 K

متفرقه

الکترونگاتیویته

1.66 (درجه پائولینگ)

ظرفیت گرمایی ویژه)

450 J/kg*K

رسانائی الکتریکی

7.74 106/m اهم

رسانائی گرمایی

93.7 W/m*K

1st پتانسیل یونیزاسیون

652.9 kJ/mol

2nd پتانسیل یونیزاسیون

1590.6 kJ/mol

3rd پتانسیل یونیزاسیون

2987 kJ/mol

4th پتانسیل یونیزاسیون

4743 kJ/mol

5th پتانسیل یونیزاسیون

6702 kJ/mol

6th پتانسیل یونیزاسیون

8744.9 kJ/mol

پایدارترین ایزوتوپها

ایزو

وفور طبیعی

نیم عمر

 

DE MeV

DP

50Cr

{syn.}

> 1.8E17 years

ε

???

50Ti

51Cr

{syn.}

1 E_ s روز

ε

0.753

51V

52Cr

83.789%

Cr با 28 نوترون پایدار است.

53Cr

9.501%

Cr با 29 نوترون پایدار است.

54Cr

2.365%

Cr با 30 نوترون پایدار است.