• تاریخچه ی مس:
 • نام قدیمی این معدن "معدن لاچاه است که به علت نزدیکی به دهکده میدوک نام ان از لاچاه به میدوک تغییر کرد .از گذشته ی دورپیرامون این معدن فعالیت هایی به منظور استخراج فیروزه و مس از بخش زون اکسید صورت گرفته است که وجود توده های عظیم نزدیکی روستای لاطا موید این موضوع میباشد .
 • میزان ذخیره:
 • میزان ذخیره ی زمین شناسی کانسار 170میلیون تن میباشد با عیار 83"0درصد محاسبه میگردد که از این مقدار به میزان 144 میلیون تن ان با عیار 85"0درصد قابل استخراج میباشد
 • عیار حد معدن 25"0درصد در نظر گرفته شده است .نسبت باطله به ماده ی معدنی 4"2 شیب نهایی معدن 38درجه و ارتفاع پله ها 15 متر و عرض نهایی پله ها 9 متر و شیب پله ها 64درجه میباشد
 • میزان باطته ی برداشت شده:
 • عملیات باطله برداری از معدن به طور موثر از سال 75 اغاز شده که تا پایان اردیبهشت ماه 83مجموعا142"26میلیون تن خاکبرداری انجام شده است
 • در حال حاضر چهار پله 2675"2660"2645"2630اماده سازی گردیده و استخراج سنگ سولفور از ان میسر میباشد
 • زمین شناسی کانسار مس پور فیری میدوک:
 • منطقه ی میدوک قسمتی از بخش مس خیز استان کرمان می باشد که از نظر زمین شناسی میتوان ان را قسمتی از سیستم کوه زایی الپ_هیمالیا دانست
 • در ناحیه ی مس خیز کرمان سنگ های گوناگون اذر اواری (با ترکیب ریو لیتی تا انذریت و بازالتی)گدازه های جریانی سنگ های اهکی و ماسه سنگ عمده ترین رخساره ی سنگ شناسی بوده و عموما متعلق به ائوسن میباشند
 • کمربند فلزایی ایران مرکزی از مهم ترین خطوط کمر بندی سیستم کوه زایی الپ_هیمالیا مربوط به این زمان میباشد.
 • محدوده در برگیرنده  کانسار میدوک از ولکانیک های ائوسن و سنگ های اذر اواری تشکیل گردیده که توسط توده های نفوذی متعددی از جنس گرانودیوریت که بعضا بیش از 2 کیلو متر گسترش دارد قطع شده است
 • توده های نفوذی و سنگهای اذرین بیرونی تحت تاثیر محلول های هیدروترمال در محدوده ی نسبتا وسیعی دگرسان گردیده است وجود التراسیون و در نتیجه تغییر رنگ اندرازیت خود دلیلی بر وجود عملکرد محلول های هیدروترمال و مینرالیزاسیون در منطقه میباشد .در منطقه معدنی پوشش رویی منطقه اندرازیت بوده است که بالا امدن توده گرانودیورتی سبب برامده شدن اندزیت گردیده است و در بعضی قسمت ها رگه های از جنس گرانودیورتی مشاهده میشود که در اندزیت ها محلول های هیدروتمال و گازها سبب متراکم شدن و در نتیجه ایجاد فشار عظیمی شده اند که موجب خرد"قطعه قطعه و برشی شدن اندزیت گردیده است.همچنین شکستگی های ایجاد شده به دلیل فشار های بالا ی محلول های هیدروترمال توسط سیلس فلوئورین و مینرال های فلزی از قبیل پیریت پر شده است
 • معرفی نمونه های کارخانه مس میدوک :
 • Rougher feed:
 • خوراک کارخانه تغلیظ خاکستری رنگ دارای وزن متوسط و درصد های مس 2"1و اهن 3 تا 5"اکسید مس 3"0تا 136"0 میباشد
 • Rougher conc:
 • سر ریزه های سلول ROUGHER می باشد.
 • :BLAST HAD
 • نمونه های اکتشافی معدن است که مقدار مس انها از 3 در صد ذبالاست و با تیتراسیون اندازه گیری می شود . نمونه های چالهای انفجاری است که داری عیار متفاوت از صفر تا 5 درصد می باشد.
 • :ROUGHER TAIL
 • ته مانده های سلول های ROUGHER می باشد.
 • :FAINAL TAIL
 • نمه نه های باطله کارخانه
 • :FINAL CONC
 • نمونه کارخانه تغلیظ دارای رنگ سیاه
 • :SCAVENGER TAIL
 • محلول زیرین FINAL CONC می باشد و به سد رسو بگیر می رود.
 • :RIVERB
 • سرباره کوره C2S که سیاه رنگ است.
 • اهک: سبک وزن و با درصد های اهک 50تا 52 درصد(insolv)
 • ازمایشگاه اتر
 • اندازه گیری مس دستگاهی
 • برای اندازه گیری که دصد مس ان پایین است از طریق دستگاه A.A درصد مس نمونه را به دست می اوریم.
 • نیم گرم از خاک یا نمونم را داخل بشر 250 ریخته حدود یک گرم برمید پتاسیم اضافه کرده بعد به ان تیزاب می زنیم (15 سی سی اسید کلرید ریک و حودود 50 سی سی اب مقطر اضافه می کنیم روی هیتر گذاشته تا رسوب ته بشر حل شودسپس ان را به حجم 500 می رسانیم با دستگاه جذب اتمی , جذب را خوانده و درصد مس موجود در نمونه را محاسبه می کنیم.
 • CU%=PPM*10-4*V/M
 • اندازگیری مس از طریق تتراسیون
 • این روش برای نمونه های که درصد مس ان بالا است از حدود 3% درصد مورد استفاده قرار می گیرد.نیم گرم از نمونه اماده شده را وزن کرده داخل بشر ریخته به ان نیم گرم برمید پتاسیم اافه کرده بعد 15 سی سی اسید نیتریک زده روی هیتر کذاشته تا نمونه کاملا بسوزد تا مزاحک گوگردد ان از بین برود و گاز دی اکسی نیتروژن کاملا خارج شود مجددا به ان تیزاب 15 سی سی اسید کلرید ریک و 5 سی سی اسید نیتریک اضافه می کنیم روی هیتر گذاشته تا کاملا خشک شود رسوبات ته ظرف را بوسیله 5 سی سی جدا کرده 50 سی سی اب مقطر زده روی هیتر گذاشته تا کاملا حل شود به ان چند قطر امونیاک اضافه کرده  تا تشکیل شود در زدن امونیاک باید دقت شود زیرا زیادی امونیاک حل می شود . سپس روی هیتر گذاشته تا FE(OH)2 مس در امونیاک ان خارج شود بعداز ان محلول را سرد کرده به ان امونیاک هیدروژن دی فلوراید زده تا بیرنگ شود بعد از گذشت حدود دو تا سه دقیقه به ان یدید پتاسیم زده تیو سولفات سدیم در حضور چسب نشاسته ان را تیتر می کنیم
 • (NH4)HF2 جهت مزاحمت های اهن و الو منیم می زنیم.